MTÜ Wu De Spordiklubi

Sisse- ja väljaarvamise kord

1. Osalejad 

1.1. MTÜ Wu De Spordiklubi (edaspidi Klubi) spordiõppes võivad osaleda kõik soovijad, kes esitavad selleks Klubile kirjaliku või Klubi poolt määratud avalduse treeningutega liitumiseks ja Õpilase andmete ankeedi, tasuvad Klubile spordiõppe teenuse eest vastavalt Liikmemaksu tasumise Üldtingimustele ja Juhatuse poolt kehtestatud määradele ning peavad kinni Klubi kodukorrast. 

2. Treeningrühmadesse vastuvõtmine 

2.1. Klubi spordiõppes osalemiseks tuleb lapsevanemal täita ja esitada Klubile täielikult täidetud, oma käeliselt, kirjalik Avaldus treeningutega liitumiseks ja Õpilase andmete ankeet.

2.2. Vormikohane avaldus ja andmete ankeet täitmiseks on kättesaadav treeneri käest.

2.3. Avalduses kinnitab lapsevanem, et on tutvunud järgmiste dokumentidega ning kohustub neid jälgima ja täitma:

„Spordiklubi kodukord“, „Liikmemaksu tasumise kord ja üldtingimused“, „Sisse-ja väljaarvamise kord“
(kättesaadavad Klubi kodulehel siin: http://www.wude.ee ).

Täiendavalt kinnitab lapsevanem, et on teadlik Klubi poolt õpilase ja õpilase lapsevanema isikuandmete töötlemisest ja selle eesmärkidest ning annab sellele oma nõusolekut. 

2.4. Soovija loetakse treeningrühma vastuvõetuks, kui Klubi ei ole 7 tööpäeva jooksul soovija avalduse kättesaamisest teatanud avalduse rahuldamata jätmisest ja soovija treeningrühma mitte vastuvõtmisest. Avalduse rahuldamata jätmise teade loetakse soovijale kättetoimetatuks peale Klubi poolset e - kirja saatmist soovija poolt Õpilase andmete ankeedis märgitud soovija lapsevanema elektronposti aadressile. 

2.5. Klubil on õigus keelduda avalduse rahuldamisest ja soovija treeningrühma vastuvõtmisest ilma seda põhjendamata. 

3. Treeningrühma liikmelisuse jätkumine 

3.1. Wu De Spordiklubi spordiõppes osalemine on jätkuv, ehk spordiõppes osalemine pikeneb automaatselt uueks hooajaks, ilma spordiõppes osaleja täiendava registreerimise vajaduseta. 

3.2. Õpilasele sobiva õppegrupi määrab Klubi võttes aluseks õpilase vanuse ja sportliku taseme arvestades võimalusel spordiõppes osaleja soove. 

3.3. Oma järgmisel hooajal spordiõppes mitteosalemise soovist tuleb ette teatada täites väljaarvamise avalduse kaks kuud enne hooaja lõppu.

4. Treeningrühmadest väljaarvamine 

4.1. Treeningrühmast arvatakse õpilane välja:

4.1.1. Lapsevanema kirjaliku vormikohase avalduse (kas omakäeline või digitaalne allkiri või e-kiri) alusel, kuid see ei vabasta klubi liiget ega tema vanemaid olemasolevatest kohustustest klubi ees (nt tasumata õppemaks või muud materiaalsed või mittemateriaalseid kohustused).

4.1.2. Õpilase Spordikooli lõpetamisel.

4.1.3. Spordikooli tegevuse lõpetamisel seaduse ette nähtud tingimustel.

4.2. Liikmemaksu/Õppemaksu tasumise kohustusest vabastamise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus. Liikmemaksu/Õppemaksu tasumisest loetakse Klubi liige vabastatuks alates klubi poolset lapsevanema kirjaliku avalduse rahuldamist.

4.3. Treeningrühmast võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane:

4.3.1. on jätnud maksmata õppemaksu kahe kuu vältel;

4.3.2. puudub ilma sellest teatamata treeningutelt pika perioodi vältel (puudub üks kuu põhjendamata). Antud juhul spordiklubi väljastab arvet kahe kuu õppemaksu suuruses;

4.3.3. on sihilikult tekitanud Klubi võistlusreisidel, spordilaagrites või muudel Klubi üritustel materiaalset kahju, kas Klubile või kolmandatele osapooltele. Kahju tekitamisel Klubile või kolmandatele osapooletele kuulub tekitatud kahju lapsevanema poolt korvamisele;

4.3.4. on kahjustanud Klubi mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse eelkõige: 4.3.4.1. oma või teiste Klubide liikmete suhtes füüsilise või vaimse vägivalla kasutamine; 4.3.4.2. treeneri poolt antud korralduste eiramine või nende mittetäitmine;
4.3.4.3. ropendamine;

4.3.4.4. teiste klubiliikmete mõnitamine, alavääristamine, häbistamine või muul viisil vaimse vägivalla kasutamine,

4.3.4.5. Klubi või kolmandate poole vara rikkumine või hävitamine, 4.4.4.6. ebaväärikas käitumine klubiga seotud üritustel,
4.3.4.7. treeneri autoriteedi õõnestamine.

4.4. Juhul, kui õpilane arvatakse treeningrühmast välja Klubi poolt ilma lapsevanema avalduseta, siis on õpilane treeningrühmast välja arvatud alates päevast, mil Klubi saadab õpilase väljaarvamisest õpilase lapsevanemale kirja avalduses või õpilase ankeedis märgitud elektronposti või elukoha aadressile.

4.5. Treeningrühmast välja arvamine ei vabasta õpilast Spordiõppes osalemise ajal tekkinud kohustuste täitmisest (sh kehtib kohustus tasuda Liikmemaks/Õppemaks kahe kuu eest).

5. Lõppsätted 

5.1. Klubil on õigus käesolevat korda muuta, teatades sellest klubi liikmetele ja lastevanematele elektronposti aadressidel.

5.2. Korra muutmine ei mõjuta õpilase liikmelisust Klubis ning muudatustega mittenõustumisel on lapsevanemal õigus esitada avaldus treeningrühmast välja arvamiseks vastavalt tavapärasele korrale (vt eespool punktid 4.1. - 4.2.).